Proje Ekibi Kullanıcı Girişi

Şirket Kullanıcı Girişi

 
 

Hizmetlerimiz

1- Sicil Servisi

Meslek odalarında kayıt yapılan, dolayısıyla ilk iletişime girilen servistir. İşletme açmak isteyen gerçek ya da tüzel kişi ilk olarak sicil servisine gelerek işlemlerini başlatır ve kaydını gerçekleştirir.

Sicil servisi sizi mesleki bir kuruluş olarak kaydeden ve kaydedildiğinize dair size belge vererek tescilleyen, onaylayan ve kütüğe geçiren servistir. Ayrıca iştigal ettiğiniz işin ehli olduğunuz sicil servisi tarafından belgelenir ve yapmakta olduğunuz işi yapabileceğinize dair sizi yetkilendirilir. Sicil servisi size resmiyet kazandıran servistir.

a) Sunulan Hizmetler:
Odamız sicil servisi gerçek ve tüzel kişi üyelerimizin tescile konu olan hususlarının tescillerinin yapıldığı, bu tescillerle ilgili kayıtların saklandığı ve gerektiğinde bu kayıtlara dayalı belgelerin hazırlandığı servistir. Kanunen işletmede oluşan ve tescile tabi her türlü değişiklik 15 gün içerisinde işletme yetkilisi tarafından ilgili servise bildirilmeli ve tescil ettirilmelidir. Tescile tabi konuların tescili için istenen tüm evraklar, tescil için gerekli matbu evraklar ve örnek dokümanlar www.koto.org.tr adresinden temin edinilebilir.Tescile tabi konular işletmenin türüne göre aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

b) Hizmet Büroları ve Temsilcilikler:
Hizmet büroları ve temsilcilikler, kurum merkezinin konuşlandırıldığı merkez ilçe İzmit'te faaliyet göstermeyen üyelerimize oda tarafından sunulan hizmetleri daha kolay ve kısa zamanda alabilmeleri için oluşturulmuş ofislerdir. Üyelerimiz, hizmet binamızda alabilecekleri hizmetleri bulundukları yerlerde konuşlandırılan hizmet büroları ve temsilciliklerimizden de alabilirler. Hizmet büroları ve temsilciliklerde gerçekleştirilemeyen hizmetler, oradaki personellerimiz tarafından ana hizmet binamıza haftada en az bir kere gelinerek eksiklikler giderilir ve üyelerimizin iş akışı engellenmeden süreç tamamlanır.

Kocaeli Ticaret Odasının Gölcük ve Derince'de hizmet büroları, Karamürsel ve Kandıra'daysa temsilcilikleri bulunmaktadır. Bu ilçelerimizdeki üyelerimiz işletmeleriyle ilgi almaları gereken hizmetleri alabilmek için bulundukları yerlerdeki hizmet büroları ve temsilciliklerimize gitmeleri yeterlidir. Zira gerekli yönlendirme ve hizmetler buradaki görevliler tarafından yapılmaktadır.

c) İşlemler:

İŞLETME TÜRÜNE GÖRE TESCİLİ ZORUNLU İŞLEMLER X’LE  İŞARETLENMİŞTİR

LİMİTED  ŞİRKETLER

ANONİM ŞİRKETLER

ŞAHIS İŞLETMELERİ

KOOPERATİFLER

ŞUBELER

İKTİSADİ İŞLETMELER

KURULUŞ

x

x

x

x

x

x

KAPANIŞ

x

x

x

x

x

x

TASFİYEYE GİRİŞ

x

x

 

x

 

 

TASFİYEDEN DÖNÜŞ

x

x

 

x

 

 

MAHKEME KARARI İLE YENİDEN İHYA

x

x

x

x

x

x

MERKEZİN KOCAELİ İLİ İÇİNE NAKİL

x

x

x

x

 

 

MERKEZİN KOCAELİ İLİ DIŞINA NAKİL

x

x

x

x

 

 

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

x

x

x

x

x

x

TEMSİL İLZAM YETKİSİ ATAMASI

x

x

x

x

x

x

TEMSİL İLZAM YETKİSİ İPTALİ

x

x

x

x

x

x

SERMAYE AZATLIMI

x

x

x

x

x

x

SERMAYE ARTIRIMI

x

x

x

x

x

x

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ

x

x

x

x

x

x

AMAÇ KONU TADİL

x

x

x

x

 

 

HİSSE DEVRİ

x

 

 

 

 

 

BİRLEŞME BÖLÜNME

x

x

 

x

 

 

NEVİ DEĞİŞİKLİĞİ

x

x

 

x

 

 

SİGORTA ACENTELİĞİ TESCİLİ

x

x

x

 

 

 

SİGORTA ACENTELİĞİ FESHİ

x

x

x

 

 

 

İFLAS AÇILMASI

x

x

x

 

 

 

İFLAS KAPATILMASI

x

x

x

 

 

 

İFLASIN İPTALİ

x

x

x

 

 

 

ŞUBE AÇILIŞLARI

x

x

x

x

 

 

İŞLETME REHNİ TERKİNİ

x

x

x

x

 

 

İŞLETME REHNİ TESCİLİ

x

x

x

x

 

 

DİĞER ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİLERİ

x

x

 

x

 

 

OLAĞAN GENEL KURUL

 

x

 

x

 

 

OLAĞAN ÜSTÜ GENEL KURUL

 

x

 

x

 

 

YÖNETİM KURULU GÖREV DAĞILIM KARARLARI

 

x

 

x

 

 

DENETÇİ DEĞİŞİKLİĞİ

 

x

 

x

 

 

d) Belgeler:
Servisin yukarıda sıralanan tescillere dayanarak hazırladığı standart belgeler şunlardır.

Faaliyet Belgesi

 

Ortaklar Durum Belgesi

Yazılı Talep Gerekir

Sicil Tasdiknamesi

 

Oda Sicil Kayıt Sureti

 

Ticari İkametgah Belgesi

 

İmza Onay Belgesi

 

Fatura İmza Onayları

 

Kamu İhale Kanunu gereği Verilen Belge

Yazılı Talep Gerekir

Ticaret Sicili Gazetesi Suretleri

Yazılı Talep Gerekir

2- İdari Hizmet Servisleri

İdari İşler Dairesine bağlı olarak çalışan servis, üst birimi tarafından düzenlenmesi planlanan etkinlik ve hizmetleri bünyesinde bulundurduğu personel ve mevcut kadrosunun emrine sunduğu olanaklarla gerçekleştirir. Servis, bu hizmetlerini yürütürken birimin kullanımına sunulan demirbaş ve diğer materyallerden yararlanır.

Servisin Hizmet Akışı:

Servis, kurumun genel yazışmalarından, muhaberatından, baskı işlemlerinin yürütülmesinden, arşivleme çalışmalarından, sivil savunma hizmetlerinin görülmesinden, seminer ve toplantıların organizasyonundan, staj yönetmeliğinin takibinden sorumludur.

Ayrıca odanın ve tüm birimlerinin yapı, demirbaş, malzeme, genel ihtiyaçların temini, korunması, temizlik ve bakımından sorumludur.

Kurumun bünyesine yönelik yapılan çalışmaların yanı sıra oda hizmetlerinin kamuoyunda duyurulması için de etkin bir şekilde faaliyetler düzenler.

a)Evrakların Düzenlenmesi:

Odaya gelen evrakın kaydı ve ilgililere dağıtımı, postalanması işlerini yürütür. Gelen ve giden evrakı usulüne uygun şekilde tasnif ve muhafaza eder. Odanın genel arşivini düzenler ve yürütür.

b) Melek Komitesi Toplantılarının Düzenlenmesi:
Servis, odamız meslek komiteleri toplantılarını organize eder.

c) Komisyon Toplantılarının Düzenlenmesi:
Odamızın ihtisas komisyonlarından Araştırma Geliştirme Komisyonu toplantısının düzenlenmesiyle ilgili işlemleri yürütür.

d)Tedarik İşlemleri:
Odanın kırtasiye, demirbaş, büro malzemesi ve benzeri ihtiyaçlarını temin eder. Stok takibini yapar.

e)İletişim Hizmetlerinin Görülmesi:
Servis, yukarda belirtilen hizmetlerin yanında kurumun iletişim hizmetlerinin yürütülmesini de sağlar.

3- İstihbarat Servisleri

Servis, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından birim fiyatı belirlenmemiş ürün ya da hizmetin piyasa değerinin belirlenmesi amacıyla pazar araştırması yaparak talep edilen ürün ve hizmetin rayiç bedelini belirler. Bu işlem için gerçek ya da tüzel kişinin kuruma yazılı başvuruda bulunması gerekmektedir. Odamızda bu işlem için perakende talepler işleme konulurken, toptan işlemler sanayi odaları uhdesinde bulunmaktadır.

Bu hizmetin yanı sıra servis aşağıda belirtilen işlem ve belgelendirmeleri de yapar:
a)Rayiç Fiyat Tespiti:
Servis, yukarda tanımlaması yapılan servisin çalışma alanında belirtildiği gibi birim değeri belirlenmemiş ürün, mal ve hizmetlerin piyasa değerinin yaklaşık olarak belirlenmesi amacıyla pazar araştırması yapar ve bu işi yapan firmalardan belirtilen ürün ve hizmet için fiyat vermesi istenir. Firmalardan alınan fiyatların ortalaması ürün ve hizmetin piyasa rayicini belirler.

b)Yaklaşık Maliyet Tespiti:
Servis, kamu kurum ve kuruluşlarının ihale öncesinde bir malın veya hizmetin piyasadaki yaklaşık maliyetinin tespiti için yazılı başvurusuyla yapılan piyasa araştırmasını yine yukarda belirtilen yöntemle yapar ve sonuçlandırır. Servisin yaptığı çalışmada ortaya çıkan değer, o ürün ve hizmetin ortalama piyasa değerini yansıtır.

c)Fatura Tasdiki:
Kamu kurum ve kuruluşlarına yapım işi yapan firmaların hakediş aşamasında özel kalemlere giren malzemelerin faturaları yazılı başvuruyla servisimize tasdik amacıyla getirdiklerinde yapılan işlemdir. Yapım işlerinde kullanılan ve Bayındırlık Birim Fiyatlarında yer almayan özel malzemeler yüklenici firma tarafından kuruma fatura edilir. Kurum, faturada belirtilen özel malzeme fiyatlarının piyasa rayicine uygun olup olmadığının tespiti için yüklenici firmanın kesmiş olduğu faturayı odamıza tasdike göndererek servisin belirtilen bedelin rayice uygun olup olmadığının sorgulanması istenir. Yapılan piyasa araştırmalarında kurum tarafından istenen bedel belirlenerek faturalandırılmış değerle uyuşup uyuşmadı belirlenir.

d)Menkul, Gayrimenkul, Kira Ve Satış Değer Tespiti:
Servis, kamu kurum ve kuruluşları veya özel sektör firmalarının yazılı başvurularıyla değer tespiti yapar. Kurumlar, alacakları ya da satacakları veya kiralayacakları taşınır ya da taşınmazların değerlerinin tespitinin yapılması için odamıza yazılı başvuruda bulunur ve servis piyasa araştırması yaparak taşınır ya da taşınmasın istenilen işletim hakkının piyasa araştırmasını yapar.

e)Mal Ve Hizmetlerin Azami Fiyat Tarifesi Düzenlenmesi:
Servis, üyelerimizin ürettikleri mal ve hizmetlerin fiyat tespiti için odamıza yazılı başvurmaları halinde gerekli piyasa araştırmalarını yapar ve rayiç bedeli belirler.

f) K Yetki Belgeleri:
1. K Yetki Belgesi; ticari amaçla yurtiçi eşya taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır.
2. K1 Yetki Belgesi: Ticari amaçla eşya taşımacılığı yapan gerçek ya da tüzel kişiler verilir.
3. K2 Yetki Belgesi: Ticari amaç taşımayan ve kendi işleriyle ilgi taşımacılık yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Belgenin verilebilmesi için bu kişilerin kendi adlarına kaydettirilerek tescillenmiş araç veya araçları olması gerekir.
4. K3 Yetki Belgesi: Ev ve Büro eşyası taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir.

g)TAPDK Satış Belgelerinin Düzenlenmesi:
Tütün ve tütün ürünleri, alkol ve alkollü içki satışı yapabilmek için Tütün ve Alkol Piyasalarını Düzenleme Kurumu (TAPDK) tarafından alınması zorunlu hale getirilen TAPDK Satış Belgesi Kocaeli genelinde odamız tarafından verilmektedir. Servis, bu bağlamda talepte bulunan gerçek ve tüzel kişileri, gerekli şartları yerine getirip getirmediklerini denetleyerek belgelendirir. Belgeyi almadan tütün ve tütün ürünleriyle alkol ve alkollü içki satışı yapanlara yüklü miktarda idari para cezaları uygulanmaktadır. Belge, Tekel özelleştirilmeden önce Tekel A.Ş. Genel Müdürlüğüne bağlı il müdürlükleri tarafından verilmekteydi.
Tütün Mamulü, Alkol ve Alkollü İçkilerin Toptan ve Perakende Satışı ile Satış Belgelerine İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde üç farklı türde satış belgesi düzenlenmektedir.

i)Sigorta Acenteleri Uygunluk Belgesi:
İstihbarat Servisi, yukarda belirtilen hizmetlerin yanında, gerekli düzenlemelerle yeniden yapılandırılan sigorta sektöründe de eksper ruhsatı, acente uygunluk belgesi başvurularını kabul etmektedir. Ayrıca sigorta acentelerinin bu yapılandırma kapsamında levhaya kaydedilmeleri işlemlerini yürütmektedir.

4- Muhasebe Servisi

Kurumun gelir giderini düzenleyen; aidat, diğer gelir ve giderlerin takibini yaparak raporlayan servistir. Servis ayrıca gelir ve giderleri düzenleyerek kurumun bütçesini hazırlar.

Servis, odaya kayıt yaptıran üyelerden alınan kayıt ücreti, kayıtlı üyelerden alınan yıllık ve munzam aidatların yanında yürütülen hizmetlerden alınan ücretleri odanın gelir hanesine, odanın yaptırdığı iş, aldığı hizmetleri de faturalandırarak gider hanesine kaydeder.

a)Kayıt Ücreti:
Odaya kaydolan üyeden bir kez alınır. İşletmenin türüne ve işletme sermayesine bağlı olarak belirlenir.

b)Yıllık Aidat:
Yıllık aidat, 5174 Sayılı Yasanın 24. maddesi kapsamında tanımlanan oda geliridir. Her yıl haziran ve ekim aylarında iki eşit taksit halinde alınır. Miktarı kurumun yasama organı meclis tarafından belirlenir.

c)Munzam Aidat:

Munzam aidat, 5174 Sayılı Yasanın 25. maddesi kapsamında tanımlanan oda geliridir. Her yıl haziran ve ekim aylarında iki eşit taksit halinde alınır. Miktarı, üyenin bağlı olduğu vergi dairesince gerçekleştiği belgelenmiş ticari kazancı üzerinden belirlenir. Zarar eden ya da kar etmediği bağlı bulunduğu vergi dairesince belgelenen üye munzam aidat ödemez.

Birden fazla odaya kayıtlı üyelerin (şubeler) ödeyecekleri munzam aidatlar eşit oranda kayıtlı oldukları oda veznelerine yatırılır.

Faaliyet göstermese bile kaydı devam eden üyenin yıllık aidat tahakkukları devam eder.

5- Ekonomik Araştırma ve Belge Servisi

Servis, yerel, bölgesel, ulusal ve küresel ekonomi verilerini derleyerek istatistiksel raporlamasını yapar. Yapılan veri çalışmalarıyla kurumun, gelişen olaylar karşısında geliştirmesi gereken tutumun belirlenmesinde yardımcı olur. Hazırlanan istatistiksel raporlar önceki dönemlerle kıyaslama yapılmasını sağlar ve ortaya çıkan son durumu belirlenmeye çalışır.

Bu bağlamda Ekonomik Araştırma ve Belge Servisi ilin, bölgenin, ülkenin ve dünyadaki sanayi üretiminin, kapasite kullanım oranının, ticaret hacminin, istihdam oranlarının ve benzeri alanlardaki gelişmelerin istatistiksel raporlamasını yapar ve bu verileri önceki dönemlerle kıyaslayarak oransal değişimleri ortaya koyar.

Servis, bu çalışmalarının yanında aşağıda belirtilen belgeler için gerekli araştırmaları yaparak sonuçlandırır.
Bu belgeler şunlardır:

a)Kapasite Raporu:
Servis, imalat sanayinde faaliyet gösteren firmaların kapasiteleri belirlenerek raporlanır. Servis tarafından hazırlanan ve kurum tarafından verilen Kapasite Raporu, firmanın ithalat-ihracat işlemlerinde, yurt dışındaki fuarlara katılmasında, kredi alımında ve ucuz tarifeden elektrik kullanımında kullanılır. Odamız tarafından hazırlanan Kapasite Raporu 10 kişiden az işletmeler için geçerlidir. Üstündeki işletmelerin raporu sanayi odaları tarafından verilir.

b)Ekspertiz Raporu:
Servis, gıda üreticisi işletmeler tarafından kullanılan ve Tarım il ve ilçe müdürlükleri tarafından verilen Ekspertiz Raporunu da vermektedir. Belge, işletmelere gıda üretim izninin verilmesinde kullanılmaktadır. Ayrıca odamız tarafından firma tarafından istenmesi halinde makine parkı tespiti ve gümrük işlemleri için de Ekspertiz Raporu hazırlayarak işletmelerin yeterliliklerini belgelemektedir.

c)İş Makineleri Raporu:
Servisin yaptığı bir başka belgelendirme çalışmasıysa Trafik'te kaydı olmayan tüzel ve gerçek kişilere ait iş makinelerinin yasal mevzuata göre tescilinin yapılmasıdır.

d)Dolaşım Belgeleri:
İhracatçı üyelerimizin ihracat yapabilmeleri için gerekli olan Menşe Şahadetnamesi, Form A, A.TR ve Eur.1 gibi Dolaşım Belgeleri de servis tarafından hazırlanmakta ve onaylanmaktadır.

6- Kalite ve Çevre Yönetim Servisi

Kalite güvencesi, hizmetin niteliği konusunda belirtilmiş kuralların karşılanması için yeterli güvenin sağlanarak etkinliğin planlı ve sistematik olarak uygulanmasıdır. Temelinde hizmetin geçirildiği tüm aşamaların talimatlar, görev ve sorumluluk tanımlarının belgelendirilmesi, çalışanların eğitilerek kalite konusunda bilinçlendirilmesi ve kalitenin planlanan düzeyde en az kaynak kullanılarak korunmasını amaçlamaktadır.

Servis, bu bağlamda kurumun üyelerine ve bünyesinde sunduğu hizmetlere getirilen standartlara uyulup uyulmadığını denetler ve daha iyiye götürülme süreçlerini takip eder. Bu süreçler kurumun ISO 9001: Kalite Yönetim Sistemi El Kitabında tanımlanmıştır.

Kurum, Çevre Yönetimiyle de öncelikle sağlıklı çevre bilincinin oluşturulmasına çalışır. Bunun için bünyesinde ürettiği hizmetlerin ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemine uygunluğunu denetler ve personeline gerekli eğitimleri aldırarak prosedürlerin uygulanmasını denetler.

Kalite Politikamız:
Müşteri odaklı, zamanında ve kaliteli hizmet sunan, üyeleri, organları ve çalışanlarıyla güçlü, paydaşlarıyla işbirliği içinde, üyelerinin gereksinim ve beklentilerini ön planda tutan bir kurum olmaktır.

Çevre Politikamız:
Yasal mevzuat şartlarını dikkate alarak yaşanabilir bir dünya ve sürdürülebilir bir yaşam için; çalışanlarımızın ve üyelerimizin çevre bilincini geliştirmek amacıyla çalışmalarda bulunmak, atıkların azaltımı ve geri dönüşüm çalışmaları yapmak, doğal kaynakları korumaktır.

7-Halkla İlişkiler Servisi

Odanın tanıtımını yapan servistir. Kurumun yaptığı hizmetlerin duyurulması, etkinliklerin daha fazla kişi tarafından takip edilmesi ve üyelerin bu faaliyetlere katılmasını sağlamak için gerek görsel, gerekse işitsel materyalleri etkin bir biçimde kullanır.

Servis ayrıca kurumun tepe yönetici Başkan adına makaleler yazar ve bu yazıların yerel ve ulusal basında çıkmasını sağlar. Bununla birlikte servisler tarafından hazırlanan hizmetleri dar anlamda üyelere, geniş anlamdaysa kamuoyuna duyurur ve hizmet kalitesinin artmasına katkı sağlar.

Kurumun tanıtımının yanında odaya yapılan ziyaretleri, oda tarafından gerçekleştirilen etkinlikleri fotoğraflayarak arşivler ve hem kurumun veb sayfasında hem diğer iletişim platformlarında yayınlanmasını sağlayarak kamuyla paylaşımını gerçekleştirir. Servis ayrıca bu etkinliklerin basın yayın organlarında çıkmasını sağlayarak faaliyetlerin daha geniş kitlelere ulaştırılmasını sağlar.

Servis bu hizmetleri yürütürken;
1. Basın yayın organlarını takip eder.
2. Kurum adına basın yayın organlarında çıkan haberlerin kupürlerini arşivler ve gerekiyorsa bu haberlere yazılı ya da sözlü yanıt vererek basın yayın organlarında yayınlanmasını sağlar.
3. Kurumun etkinliklerinin üyelere duyurulması için Başkanın ağzından haber metinleri yazar ve bunları yukarıdaki yolları takip ederek kamuyla paylaşır.
4. Kurum adına çıkan yanlış ve yanlı haberleri kamuyu aydınlatmak adına düzeltilmesi istemiyle haber metinleri hazırlar ve bunları kamuyla paylaşır.
5. Gelişen sosyoekonomik olaylar ve oluşumlar karşısında kurumun tepe yöneticisi Başka adına makaleler yazar ve bu makaleleri kamuyla basın yayın organları aracılığıyla paylaşır.
6. Fotoğraf çeker. Çektiği fotoğrafları basın yayın organları aracılığıyla kamuyla paylaşır.
7. Fotoğrafları arşivler.
8. Kurumun tepe yönetimi tarafından istenmesi halinde basın toplantıları düzenler ve gereken ilginin sağlanmasına çalışır.
9. Servis bütün bu çalışmalarını Toplam Kalite Yönetimi çerçevesince yapar ve Toplam Kalite Yönetmeliğinde servis adına oluşturulmuş prosedürlere göre gerçekleştirir.